foto di Cosimo Enrico Marseglia

Tutti a casa amu stare
Nisciunu postu putimu affollare,
Nu se po ne’ trasire ne’ bessire
Mancu li cani se poi te ene de tossire,
Tuttu lu mundu stae in malincunia
Ue biti ca pe moi nu spiccia, sorte mia!
Sulli divani parimu tanti raggiati
Tutti dottori simu ddèntati,
Nienti de speciale sta facimu
Nc’è tiempu cu scappamu e cu fucimu,
Tutti ulimu cu fatiamu
Moi alli medici e infermieri pensamu,
Nu caru salutu a Bergamu e Milanu
Moi tutti nnamu dare na manu,
Basta cu sciamu a passeggiare
Tutti intra a casa amu pregare,
Pregamu pe li nonni lu Signore
Cu lli stringe tutti intra lu core.

Daniele Pinto